FlowerGarten

Anglická školka na Zbraslavi

FlowerGarten je anglická mateřská škola pro děti všech národností od dvou do šesti let. Výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce pod vedením zkušeného týmu rodilých mluvčích a lektorů s perfektní angličtinou a také s výbornými pedagogickými znalostmi. Klademe důraz na rozvoj osobnosti dětí, jejich komunikační dovednosti, tvořivost a sebevědomí!

Velkou pozornost věnujeme dětem v předškolním věku. Výuka je v tomto období zaměřena na snadný přechod dětí do školy. Pravidelně nás navštěvuje logoped, který dbá na správnou výslovnost v českém jazyce. Grafomotorické dovednosti dětí rozvíjí speciální pedagog.

Předškolní zralost.pdf

Absolventi FlowerGarten tak dokonale ovládají český i anglický jazyk. Každý rok se těšíme z úspěšného přijetí dětí na základní školy s rozšířenou výukou anglického jazyka, jako jsou například ZŠ Nový Porg, ZŠ Angelovova, ZŠ Voršilská, ZŠ Brána jazyků a ZŠ Drtinova.

Od roku 2015 je nově FlowerGarten Preschool díky svým vzdělávacím metodám využívajících metodu NTC Learning součástí programu „Školka spolupracující s Mensou ČR“.

Pro shlédnutí fotogalerie, prosím, klikněte na banner Facebook.

 

come and see Us!

 

 

Jak si děti poradily se stavebnicí SEVA - report

Stavebnici SEVA jsme měli v mateřské škole FlowerGarten odjakživa. Čeští učitelé ještě pamatují, kolik času strávili hraním a stavěním si ze Sevy v době svého mládí a proto ví, že si děti mohou takto rozvíjet jemnou motoriku, fantazii, kreativitu, zručnost a při pohledu do návodu také schopnost vytvořit objekt podle předlohy. Před pár lety jsme zakoupili velké balení Seva 3 Jumbo složené z klasických modrých kostiček, bílých spojovacích křížů, černých kol, červených světel a žlutých a červených výplní. Jelikož hru s tímto typem stavebnice preferovali spíše chlapci, děvčatům jsme následně pořídili „Sevu pro dívky“ s fialovými kostičkami, bílými spojkami, speciálními ohnutými dílky a výplněmi jiných barev než u klasické Sevy (např. růžová, světle-modrá).

Celý report si můžete přečíst ZDE.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v mateřské škole jako nástroj k prohloubení vědomostí dětí o životním prostředí kolem nás

Úkolem EVVO je předat co nejvíce znalostí o životním prostředí, naučit nás chovat se k přírodě šetrně a ohleduplně. Naším cílem je ukázat dětem na vlastní oči a vlastním prožitkem, jakým způsobem je dobré o přírodu a prostředí kolem nás vhodně pečovat.

Během měsíců září a října jsou naše výlety a některé aktivity zaměřeny právě na místa, kde si děti mohou vyzkoušet a dozvědět se něco o třídění odpadů, ale také o čištění lesů a vodních toků. Navštívíme Eco Prales ve Kbelích, kde se děti dozvědí něco o lesním a vodním hospodářství, ale také o včelách a volně žijících zvířatech s hendikepem.

Ve středisku UVR v Mníšku pod Brdy, kam půjdeme na exkurzi do poloprovozu, děti uvidí drcení odpadů a navštíví laboratoř, kde probíhá výzkum a vývoj technologií v oblasti životního prostředí. Příští týden se vydáme do školky v přírodě na Vysočinu, kde máme připravené další činnosti týkající se našich podzimních projektů.

Třídění odpadů, čištění a úklid nejbližšího okolí naší školky a sběr kaštanů pro zimní krmení zvířat jsou samozřejmostí a děti dělají tyto činnosti rády, a pokud se naučí o prostředí přemýšlet již v tak raném věku, budou jim nabyté zkušenosti a vědomosti celý život prospěšné.

Výroční zpráva Mateřské školy FlowerGarten s.r.o.

Třetí rok zapojení metody NTC do našeho vzdělávacího programu byl ve znamení pokračování v započatých aktivitách, jejich dalším rozvoji a rozšiřování portfolia činností souvisejících s rozvojem rozumových schopností, logiky a paměti.

Další děti se s velkým entuziasmem seznámily s vlajkami desítek států, značkami aut a dopravními značkami. Přidaly se tak k těm zkušenějším, které již z minulých let znaly desítky asociací a reálií spojených s vlajkami a logy automobilek. Seznámili jsme se také s významem mnoha piktogramů, které nás obklopují doma, ve školce, na ulici, v budovách či v dopravních prostředcích, některých firemních log a postupné propojování okruhů znalostí nám umožnilo kombinovat mnoho oblastí např. značky aut – země původu, zvířata - místo jejich výskytu, firemní loga – země původu nebo u mladších dětí geometrické tvary – reálné věci.

Další upevnění nabytých znalostí zajišťujeme pomocí pracovních listů, skupinové a projektové práce, výtvarné činnosti, soutěží a her. Nedílnou součástí našeho programu jsou např. kroužek vaření či provádění vědeckých experimentů (mikroskop, pozorování přírody na zahradě). Velmi přínosné jsou vycházky, na kterých můžeme pomocí reálných situací a díky osobnímu prožitku aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi (pohyb podle mapy nebo plánku, orientační běhy; bezpečnost na silnici, dopravní situace a chování v dopravním provozu; návštěvy veřejných, společenských a kulturních institucí a zařízení; výzkumy – počty různých značek aut, věcí, objektů, zástupců fauny a flóry v okolí a jejich zaznamenávání). Důraz klademe také na rozvoj předmatematických dovedností (grafy, sčítání a odčítání 1-10, znaménka >,<,=, sudoku). Rozvoj myšlení podporujeme také používáním názorných pomůcek (použití přírodních materiálů), častým dotazováním a diskuzemi a snahou o rozvoj analytického a syntetického myšlení a dedukativního usuzování.

Za zásadní v procesu poznávání považujeme zapojení co nejvíce smyslů. Multismyslové vnímání je důležitým faktorem pro zapamatování informací, a proto se snažíme své aktivity plánovat a realizovat s ohledem na tuto skutečnost a zprostředkovávat dětem v procesu učení a poznávání co nejvíce vjemů, aby došlo k efektivnějšímu upevnění nabyté znalosti či dovednosti. Klademe důraz na rozvoj jemné a hrubé motoriky, pohyb tvoří zásadní a každodenní složku našich aktivit. Vedle posilování akomodace oční čočky, otáčení se okolo své osy a zapojování všech drobných svalů končetin pro zvládnutí jemné motoriky, pravidelně zařazujeme jógu, strečink, nácvik základních pohybových a gymnastických dovedností, cvičení zaměřená na koordinaci, rovnováhu a obratnost, skákání na trampolíně, zahradní hry (mj. Kubb nebo Člověče, nezlob se), různě zaměřené překážkové běhy anebo velké množství pohybových písní a říkadel. Procházením po lavičkách okolo školky trénujeme stabilitu a soustředěnost.

Nedílnou součástí programu dětí jsou nové logické hry a hlavovamy, se kterými se seznamujeme a jejich osvojení zlepšujeme denně během našich aktivit. V poslední době jsme rozšířili naši nabídku her o další tituly společností Mindok, Albi a Gigamic (Umí prase létat?, Cortex pro děti, Quoridor, Farmář Pepík, Chodí Pešek okolo, Voodoomania, Levá & Pravá). Klub deskových her je oblíbenou součástí naší odpolední anglické družiny Sunflowers, kterou navštěvují děti z prvního stupně základní školy. Nejen, že konverzují pouze v anglickém jazyce, ale hrají i různé hry zaměřené na paměť a logické myšlení.

Před několika měsíci jsme se stali přispěvovateli do časopisu Včelička, kam jsme již několikrát poslali námi vytvořené pracovní listy s návazností na NTC.

 

Představili jsme metodu NTC Learning

V pondělí 21.listopadu proběhlo ve FlowerGarten setkání učitelů z pražských jazykových mateřských škol, tzv. PEYN, nebo-li Prague Early Years Network. PEYN vznikl za účelem předávání si poznatků a zkušenností ze vzdělávání dětí předškolního věku. Tato setkání se konají jednou za tři měsíce a jsou pořádány vždy v jedné z partnerských mateřských škol.Tentokrát jsme pořádali setkání my ve FlowerGarten. Chtěli jsme se podělit o zkušenosti, které máme za poslední dva roky s metodou NTC Learning a názorně si ukázat, jak tato metoda funguje v praxi. Kolegové metodu NTC Learning neznali, předpokládám, že se v ČR školí pouze v českém jazyce. My jsme se tedy postarali o osvětu v anglickém jazyce a vše jim podrobně vysvětlili a názorně ukázali. Hráli jsme hry s vlajkami, učili se číst piktogramy a poznávat známé i neznámé značky aut. Vymýšleli jsme různé asociace, hráli hry na trénování paměti a nakonec jsme si ukázali, jak funguje pohybová část metody. Všichni byli velmi spokojeni se vším novým, co se u nás ve školce za pár hodin naučili, a věřím, žebudou nové poznatky využívat ve svých školkách a tím efektivně zvyšovat kapacitu mozku dětí.

 

Logická olympiáda ve FlowerGarten

Na konci listopadu proběhla ve FlowerGarten logická olympiáda, která se dětem moc líbila, a společně jsme si ji moc užili. Děti jsme rozdělili o tří skupin podle věku a připravili si logické a paměťové hry. Ti nejmenší tvořili asociace z připravených obrázků a jednoduchých znaků, hráli jednoduché hry na paměť a snažili se jeden od druhého odpozorovat, jak vyzrát na složitější zadání.Starší děti rozpoznávaly chutě a vůně, hrály hry od Mindoku, kterých máme plnou školku, a rozdaly si to s učiteli v pexesu. Je těžké je porazit. Umí 40 vlajek různých států světa a s pamětí jsou na tom také výborně. Mimo jiné děti hrály jejich velmi oblíbenou hru Umí prase létat? a nechyběl ani Farmář Pepík a Tučňáci na ledu. Logickou olympiádu pořádáme ve školce jednou za měsíc a slouží nám k tomu, abychom mohli sledovat zlepšování paměti a efektivnější logické myšlení u dětí.

31. 10. Halloween Party

Poslední říjnový den jsme oslavili stylově! Měli jsme ve školce čarodějnice, upíry, princezny, kostlivce a mnoho dalších strašidelných dětí. Celý říjen byl ve znamení měnící se přírody, barevných výtvarných děl a jako vždy, hromady informací. Pořádně jsme se vrhli na metody NTC Learning, pracovní listy a další vzdělávání, které už k FlowerGarten neodmyslitelně patří. Nové děti nám začínají rozumět v anglickém jazyce a všichni ostatní jsou si den ode dne jistější ve svém projevu a porozumění. Začali jsme se více zabývat kompostováním a odpadky vůbec. Vytvořili jsme si hřbitov odpadků, kde budeme po nějaké době sledovat, co se děje s odpadky. Na listopad plánuje sleepover ve školce, divadlo pro děti a rodiče, svatomartinskou husu, zajímavé aktivity a mnoho nových zážitků a informací, které povedou k rozumovému, duševnímu i fyzickému vývoji dětí.

2. 9. Nový školní rok

Nový rok jsme začali za pěkného slunečného počasí. Přivítali jsme ve školce nové děti a jejich rodiče. Těšíme se na společně strávený čas, hry, kroužky, výlety a hodně společných zážitků.

1. 7. 2016 - Graduation party, summer holidays!

Tak už je to tady - školní rok utekl jako voda. Abychom krásné měsíce našich dětí řádně oslavili, jako každý rok jsme uspořádali Graduation party, kde děti předvedly, co vše se naučily. Museli jsme se také bohužel rozloučit s dětmi, které již v září nastoupí do první třídy. Všem předškolákům držíme moc palce, ať do nové etapy života vykročí tou správnou nožkou. Školka bude až na výjimky fungovat samozřejmě i o prázdninách.

Celý kolektiv FlowerGarten děkuje dětem i rodičům za krásný rok!

Fotografie z Graduation party k nahlédnutí ZDE.

17. 6. 2016 – Konec školkového roku se blíží

Před chvíli jsme se s dětmi vítali na začátku školkového roku a chystali se na spoustu dobrodružství a z ničeho nic jsou už skoro zase prázdniny. Za celý rok jsme se toho naučili tolik, že se to nedá ani vyjmenovat, kromě nových anglických slovíček si děti osvojily celou řadu básniček, říkadel a anglických písniček. 

I samotná školka prošla řadou změn, máme třeba krásnou novou podlahu v hlavní herně nebo nové pískoviště a oblázkový plácek na hraní před vchodem. Získali jsme na další dva roky certifikát v rámci metody NTC Learning „Školka spolupracující s Mensou ČR,“ na což jsme velmi hrdí. Blíží se také Graduation party, kde děti předvedou, co všechno se naučily a všichni si užijeme spoustu další zábavy a příjemného pohoštění.

23. 5. 2016 – Školku v přírodě jsme si moc užili

Na školku v přírodě jsme se již po několikáté vypravili na statek do Benic u Benešova.
Užili jsme si nejen čerstvý vzduch, ale také mnoho zvířátek a nádhernou přírodu. Domů se nám nechtělo, ale museli jsme udělat místo dětem z jiných školek. Jakmile jsme se vrátili do školky, hned jsme se pustili do našich projektů a témat, o kterých si každý týden povídáme. Na děti také čekalo překvapení v podobě krásných kamínků, které nyní krášlí prostor před školkou.

6.5.2016 – Sluníčko, ZOO, zahrada a maminky

Na nádherné slunečné počasí jsme se všichni už moc těšili a konečně se nám přání vyplnilo. Všechen možný čas trávíme venku na zahradě a sázíme květiny a bylinky nebo hrajeme zábavné hry. Byli jsme na výletě v pražské ZOO, kde jsme viděli celou řadu mláďátek – sloníka, hrošíka, gorilku nebo kačátka. Všechna zvířecí miminka byla moc roztomilá. Samozřejmě pracujeme i na našich projektech a trénujeme angličtinu. Jedním z hlavních projektů byly tentokrát dárečky ke Dni matek, kterým přejeme vše nejlepší.

24. 3. 2016 - Krásné Velikonoce
10. 2. 2016 – Svatý Valentýn a Olympiáda

Protože se blíží svátek sv. Valentýna, děti připravují pro své blízké srdíčkové překvapení. Jak počasí ukazuje, ze zimy už se asi letos radovat nebudeme a tak se školka pomalu připravuje na jaro jarní výzdobou. Protože je většina dnů krásných a plných sluníčka, hodně času trávíme na procházkách. Vypravili jsme se samozřejmě na výlet a to do stanice malých přírodovědců. Protože jsou naším tématem Olympijské hry a také Brazílie, udělali jsme si ve školce perfektní brazilský karneval.

11. 1. 2016 – Konečně sněží

Na zimu jsme čekali dlouho a nakonec jsme se dočkali. Díky tomu je téma ZIMA aktuálnější. S dětmi si povídáme o vhodném zimním oblečení nebo jaké aktivity a sporty můžeme v zimě provozovat. Čerstvý bílý sníh udělal dětem ohromnou radost. Tento týden se vypravíme na výlet do Království železnic na Smíchově a v příštím týdnu čeká děti moc zajímavý sportovní výlet a to výprava na lezeckou stěnu do Boulder Baru. Doufáme, že si děti tento sport zamilují a rozhodnou se jej provozovat ve svém volném čase, protože lezení je velmi vhodné pro posílení celého pohybového aparátu. Díky sněhu se můžeme také vydat na oblíbený lyžařský výcvik v Mnichovicích, který začne 25. ledna.

10.11. Svatomartinská husa, pyjama party, sleepover ve školce!!!!

28.10.2015  Autumn in FlowerGarten and Halloween celebration

Ve školce se pořád něco děje, všichni pořád běhají sem a tam, překřikují se a snaží se prosadit a ukázat svou osobnost! Aby ne, vždyť právě ve věku od dvou do šesti let je naše tělo a mysl v největším vývinu a má obrovský potenciál se naučit vše, co se mu připlete do cesty!
A my je všechny v jejich rozletu a vývoji všemi silami podporujeme!!!!
PS:Denně uveřejňujeme fotografie z dění ve školce na Facebooku FlowerGarten Preschool, tak se podívejte,
protože ACTION SPEAKS LOUDER THEN WORDS!!!

1.9.
Welcome back to school!

Máme novou trampolínu, novou paní učitelku Rachel, nové děti, nové kroužky a spoustu sil a energie do nového školního roku!
1. 7. 2015 - Přejeme krásné prázdniny!

Letošní školní rok byl naprosto báječný, děti byly moc hodné, krásně se učily a doufáme, že si s námi užily také spoustu legrace nejen ve školce, ale i na výletech a školkách v přírodě. Je nám moc líto, že jsme se museli rozloučit s předškoláky, ale snad se na nás přijdou občas podívat a povyprávět nám, jak se jim daří ve škole.

Tým FlowerGarten

22. 6. 2015 - Pozvánka na Graduation party
Srdečně Vás zveme tento čtvrtek 25. 6. v 16:00 na závěrečnou Graduation party, která se koná ve školce. Děti předvedou, co vše se v tomto školním roce naučily. Rozloučíme se také s několika dětmi, které už jsou bohužel velké a nemohou s námi pokračovat další rok ve školce, protože musí nastoupit do první třídy :-).

Těšíme se na Vás!
Tým FlowerGarten Preschool

19. 6. 2015 – Oceán
V minulých týdnech jsme se kromě tématu léta věnovali také oceánům a životu v nich. Nejenže jsme se naučili jednotlivé oceány pojmenovat, ale také jsme vyrobili spoustu živočichů, které v nich žijí. Zároveň se pilně chystáme na velkou Graduation party, kde budeme všichni zpívat mnoho krásných písní, které jsme se naučili během rok.

5. 6. 2015 - Den dětí
Minulý týden si hned v pondělí děti užily odpoledne plné her a zábavy, protože byl Den dětí. Za splnění všech soutěžních úkolů dostaly děti slaďoučký meloun a další zdravé dobrůtky. Začali jsme se také věnovat novému tématu „léto“. Povídali jsme si o tom, jaké je v létě počasí a jaké aktivity můžeme v létě dělat.

29. 5. 2015 - Školka v přírodě
Kromě mrňátek se minulý týden všechny děti vypravily na školku v přírodě na farmu v Benicích u Benešova. Děti si zajezdily v kočáře taženým koňmi, vyzkoušely si jízdu na koni, užily si spoustu úžasných výletů a procházek po krásném okolí. I jídlo bylo naprosto úžasné. Ale ani děti, které zůstaly ve školce, se nenudily. Zopakovaly si všechny své znalosti a pak si užívaly spoustu legrace s paní učitelkou Irenkou a Naomi, které obyčejně nemají pro sebe celý týden v kuse.

22. 5. 2015 - Divadlo ve školce
Tématem tohoto týdne byla stejně jako v minulém týdnu „doprava“. Běžný program nám místo výletu zpestřilo krásné divadlo „Návštěva v Broučkově“, které se dětem moc líbilo.

15. 5. 2015 – Doprava

Tématem tohoto týdne byla doprava a dopravní prostředky. Nejenže jsme si o dopravě s dětmi povídali a naučili se celou řadu nových slovíček, ale vyrobili jsme si také celou řadu dopravních prostředků jako auta a autobusy, ale také trochu neobvyklejší – třeba létající balon nebo loďky.

8. 5. 2015 - Hokej

Hokejové šílenství zavládlo i ve školce FlowerGarten. Děti si opakují státy, které se spolu utkají, trénují jejich vlajky, kreslí hokejové obrázky a lepí si na obličej hokejová smývatelná tetování. Abychom se nezabývali jen hokejem, pustili jsme se s dětmi do opakování všech znalostí a dovedností, které jsme se od začátku roku naučili. Kdybychom byli ve škole, všichni by dostali jedničku!

30. 4. 2015 – ZOO

Maminku, tatínka, sourozence, babičky a dědečky každý zná, ale jak se jmenují další příbuzní, již většinou děti nevědí. Proto jsme si zvolili téma "rodina" a snažili jsme se naučit co nejvíce příbuzných. Ve středu bylo krásné počasí, ideální na velký výlet do ZOO. Většinu zvířátek, které jsme viděli, děti uměly pojmenovat v anglickém jazyce. Ty, které neznaly, jsme se posléze naučili.

24. 4. 2015 - V pátek 1. května 2015 je školka zavřená!

Vážení rodiče, z důvodu státního svátku bude školka v pátek 1. 5. 2015 zavřená.

Děkujeme za pochopení.

Tým FlowerGarten

24. 4. 2015 – Herbář

V minulém týdnu jsme pokračovali v poznávání našich smyslů, trénovali jsme zrak a sluch a hráli celou řadu s tím spojených zajímavých her. Vypravili jsme se na procházku, kde jsme nasbírali celou řadu rostlinek, které si postupně vkládáme do našeho nově založeného herbáře.

17. 4. 2015 – Pět smyslů

V tomto týdnu jsme s dětmi trénovali smysly. Děti nejvíce baví poznávat vůně a chutě se zavázanýma očima. Děti se zúčastnily sportovního dopoledne na základní škole Riverside school, zahrály si kopanou, vyzkoušely gymnastiku a užily si celou řadu báječných sportovních her. A jako již tradičně jsme byli mnoho času na zahradě, kde pilně sázíme a pěstujeme květiny i zeleninu.

10. 4. 2015 – Mláďátka

Mezi jedno z velmi oblíbených témat u dětí patří „mláďátka“. Povídali jsme si o tom, jak se jmenují mláďátka od zvířátek, která děti znají. Vysvětlili jsme si, jak život mláďátek začíná a jak pokračuje. Nový život se týká i rostlin, proto jsme si zasadili mnoho semínek, na kterých děti sledují, jak rostlinky rostou. Místo výletu jsme si v minulém týdnu do školky pozvali šikovné kutila, který dětem ukázal práci se dřevem. Děti si vyrobily a nabarvily krásné dřevěné podložky, na které pak vymodelovaly parádní sovičky.

6. 4. 2015 - Krásné Velikonoce přeje FlowerGarten Preschool

20. 3. 2015 – Jaro

Tématem minulých týdnů bylo jaro. Kromě zahrádkaření je už ideální čas na vycházky po okolí a pozorování, jak se okolní příroda pomalu probouzí ze zimního spánku. Povídáme si nejen o počasí, ale také o změnách v přírodě a tom, jaké činnosti můžeme na jaře venku provozovat. Aby nezahálela naše paměť, trénovali jsme poznávání vlajek nebo různých druhů ovoce a zeleniny. Na výlet jsme se vypravili do cirkusové školy, kde se děti naučily základy různých cirkusových kousků jako žonglování nebo akrobacie.

 

13. 3. 2015 – Zahradničíme

Obloha se občas zatáhne, ale sluníčko již dokáže pěkně hřát a tak nastal nejvyšší čas vrhnout se na zahradnické práce, které děti milují. Nejdříve jsme naší školkovou zahradu pořádně uklidili, vyhodili jsme suché květiny, odstranili zapomenutý plevel a zasadili do květináčků kytičky a zeleninu, kterou za pár týdnů vysadíme ven.

9. 3. 2015 – Spolupracujeme s Mensou!

Školka FlowerGarten Preschool začala počátkem roku spolupracovat s Mensou ČR, která se mimo jiné věnuje sdružování a vzdělávání nadaných dětí. Protože náš program i vzdělávací postupy, které využívají také metodu NTC Learning, splňují veškeré požadavky, jež Mensa ČR pro vzájemnou spolupráci stanovuje, můžeme se nyní pyšnit nenárokovým titulem „Školka spolupracující s Mensou ČR“. Jsme velice hrdí, že tento titul můžeme užívat a doufáme, že se vzdělávaní nadaných dětí z naší školky bude posouvat jen kupředu a dostojíme svým závazkům.

6. 3. 2015 – Jaro

Sluníčko již krásně hřeje a tak je ten pravý čas věnovat se tématu „jaro“. Povídáme si s dětmi o rostlinách, které se již probouzí ze zimního spánku, začínají létat motýli a včeličky, pučí listy na stromech, vše se zkrátka začíná krásně zelenat a každý má dobrou náladu.

13. 2. 2015 – Země

V minulém týdnu se větší děti vypravily na lyžařský kurz do Strážného v Krkonoších, kde si užily nádherné počasí, spoustu sněhu a lyžování. Menší děti zůstaly ve školce a opakovaly si, co se dozvěděly o zimě a zimních sportech. Tématem těchto dní je planeta Země. S dětmi si povídáme o oceánech a kontinentech, jak se jednotlivé kontinenty jmenují a jaké se na nich nacházejí státy.

6. 2. 2014 – Olympic games

Kromě zimy a správného oblékání se nyní věnujeme sportům a také Olympijským hrám. Děti se naučily znát celou řadu sportovních aktivit a také se dozvěděly, v kterých disciplínách se soutěží na Olympijských hrách. Pokračovali jsme také v kulturním vzdělávání a navštívili jsme výstavu v Národní galerii. Udělali jsme si také malou oslavu, protože školka FlowerGarten oslavila páté narozeniny!

 

23. 1. 2015 – Místa ve městě

Abychom si snadno představili, jaká místa se ve městě nacházejí, nakreslili jsme si mapku, kam jsme postupně jednotlivá místa jako - nemocnice, knihovna, obchod, zastávka, škola, restaurace a mnoho dalších - dokreslili. Byli jsme také na výletě v galerii umění GUD, kde si děti vyzkoušely celou řadu uměleckých řemesel. Ve školce se koncem týdne zastavil také pejsek se svou cvičitelkou z centra Helppes, aby nám poděkoval za finanční dar pro centrum, který pro pejsky děti vybraly prodejem svých výrobků na vánoční besídce.

 

9. 1. 2015 – Zima a oblékání

V minulém týdnu jsme se věnovali zimnímu tématu – oblékání. Kromě základních znalostí o zimě jsme si vyzkoušeli, jak se na zimu správně obléknout. Oblékání a předvádění děti moc bavilo a užily si mnoho legrace.

 

 

22. 12. 2014

18. 12. 2014 - Poděkování

Všem rodičům dětí ze školky FlowerGarten velice děkujeme za finanční podporu centra pro výcvik psů HELPPES. Zakoupili jste si výrobky svých dětí v celkové hodnotě 10.050 Kč. Všechny tyto prostředky pomohou při výcviků psů, kteří usnadňují život hendikepovaným. Děkujeme!!!

12. 12. 2014 – Vánoce jsou za rohem

Vánoce se kvapem blíží a tak s dětmi trénujeme vánoční koledy o sto šest. Minulý týden jsme se vypravili do výcvikového centra vodících psů HELPPES, kde dětem cvičitelka Káťa předvedla s pejskem Danem, jak probíhá takový výcvik čtyřnohého pomocníka pro hendikepované. Děti si mohly pejska pomazlit a také si vyzkoušely, s čím vším může pejsek nemocnému člověku pomoci. Na základě této návštěvy se děti rozhodly pomoci při výcviku pejsků a začaly vyrábět nádherné vánoční dekorace, které se budou prodávat na besídce. Výtěžek z prodeje dostane právě centrum HELPPES na své cvičence.

11. 12. 2014 - Pozvánka na Christmas party

5. 12. 2014 – Zima a Vánoce

Sníh se nám zatím moc neukázal, ale to nám nebrání v přípravách na Vánoce. Vyrábíme vánoční dekorace, kterými zdobíme školku. Abychom si zpříjemnili předvánoční čas, zpíváme vánoční koledy. S dětmi jsme si také povídali, co by si přály od Ježíška. Než ale Ježíšek začne pořizovat dárečky, musel nejdříve čert, Mikuláš a anděl prověřit, zda byly děti hodné. Čert si nikoho neodnesl, takže vše dobře dopadlo.

28. 11. 2014 – Jídlo a pití

Minulý týden byl moc napínavý, protože se děti vypravily do lesa hledat tajemný sladký poklad, který se po dlouhém pátrání podařilo najít. Děti si tak mohly pochutnat na mnoha dobrůtkách. O dobrotách – jídlu a pití – jsme si povídali celý týden, protože to bylo zrovna naše téma. Zkoušeli jsme poznávat různé druhy chutí, naučili jsme se pojmenovat mnoho druhů ovoce a zeleniny. Vysvětlili jsme si také, jaké jídlo a pití je zdravé a jaké nám moc neprospěje. A nyní už se pilně připravujeme na Vánoce!

21. 11. 2014 – Lidské tělo

V minulém týdnu jsme si zopakovali slovíčka týkající se částí lidského těla, která již známe a naučili jsme se mnoho nových. Obkreslili jsme dvě děti, které jsme pak všichni vybarvili. Části lidského těla jsme si také trénovali pomocí oblíbené písničky Head and Shoulders a Hokey Pokey. Začali jsme také rozlišovat levou a pravou stranu.

14. 11. 2014 – Zvířátka 2

V minulém týdnu jsme pokračovali v oblíbeném tématu “zvířátka”. Děti se naučily rozlišovat, která zvířátka žijí v džungli, která v poušti, v savaně, v lese nebo v oceánu. Vyrobili jsme si velikou číselnou housenku a hráli jsme spoustu her se zvířátky. Neopomněli jsme si ani povídat o mláďátkách.

7. 11.2014 – Zvířátka

Zvířátka je jedno z dalších témat, které děti milují. Minulý týden jsme se naučili, jaká zvířátka vlastně existují, jak se rozdělují a jak se liší jejich životní prostřední. Povídali jsme si o tom, jak bychom se měli ke zvířátkům chovat, jak se o ně starat a co dělat pro to, abychom je chránili.

31. 10. 2014 – Halloween party

Na Halloweenskou party jsme se připravovali celé dva týdny. Kromě strašidelné výzdoby školky děti vyrobily obrovskou oranžovou dýni a velkou černou kočku, za pomoci kterých předvedly při soutěži své strašidelné dovednosti.

24. 10. 2014 - Halloween

Právě probíhá mezi dětmi jedna z nejoblíbenějších částí školního roku – Halloween. Již od minulého týdne se pečlivě připravuje na halloweenský večírek. Nazdobili jsme si školku netopýry, pavučinami s pavouky, dýněmi a dalšími strašidelnými dekoracemi. Během “circle time” jsme se naučili básničku “Flutter, Flutter Little Bat”.

17. 10. 2014 – Školka v přírodě

Školka v přírodě na Šibeničním vrchu v Mnichovicích byla zkrátka úžasná. Měli jsme velké štěstí a pršelo jen maličko, takže jsme si mohli většinu času hrát venku a chodit na podzimní výlety. V Mnichovicích jsme se zastavili v cukrárně, abychom doplnili energii.

 

10. 10. 2014 Barevný podzim

Příroda nám pomalu dává vědět, že léto již uvolnilo prostor podzimu, který vybarvuje krásnými barvami naše okolí. I ve školce se proto děti věnují podzimu. Nasbírali jsme mnoho krásných barevných listů a kaštanů, kterými jsme si vyzdobili školku a díky kterým jsme také vyrobili spoustu krásných výrobků. 

3. 10. 2014 – Tvary

Minulý týden jsme si ukázali rozličné tvary, které jsou všude kolem nás. Pomocí různě tvarovaných kostiček jsme postavili barevný dům. Děti vypracovaly speciální tabulku se základními tvary, aby přesně věděly, který tvar se jak jmenuje. Bylo krásné podzimní počasí, tak jsme zašli do parku a sbírali jsme kaštany, abychom mohli vyrábět kaštánková zvířátka. Na keramice děti vytvořily úžasná krmítka pro ptáčky.

26. 9. 2014 – Abeceda

V minulém týdnu jsme se věnovali abecedě. Děti zkoušely všechna písmenka postupně hláskovat a také psát a kreslit. Hráli jsme také speciální abecedové puzzle. Byli jsme na úžasném výletě na dýňové farmě v Bykoši, kde děti baštily výbornou dýňovou polévku, pomazlily se s králičky a dalšími domácími zvířátky a prohlédly si život na farmě.

19. 9. 2014 – Počítáme…

S dětmi, které čísla znají, jsme je pouze zopakovali a pak jsme hráli spoustu počítacích her. Děti, které čísla ještě neznají, se je začaly pomalu učit. Nakreslili jsme mnoho obrázků s čísly a zpívali jsme spoustu počítacích písniček. Aby děti bezpečně trefily do své třídy, vyrobili jsme lilie, růže a tulipány, které zdobí dveře tříd.

12. 9. 2014 – Co je světlé a tmavé?

Poznat barvy není pro děti už žádný problém, občas ale tápou, co je světlé a co je tmavé a na to jsme se v tomto týdnu zaměřili. Zkoušeli jsme také určovat barvy jednotlivých předmětů, že pomeranč je oranžový, sluníčko žluté, nebe modré nebo černé při bouřce. Vypravili jsme se na výlet na Oppidum Závist a cestou jsme našli spoustu hub. Na zahradě jsme pak ve volných chvílích trénovali rovnováhu.

5. 9. 2014 – Hurá, školka volá!

První školkový týden je úspěšně za námi! Přivítali jsme mnoho nových dětí, které se postupně seznamují s chodem školky, učiteli a ostatními dětmi. Abychom nezaháleli, hned jsme se pustili do prvního tématu a tím jsou BARVY. Barvy se nejlépe trénují venku, kde si můžeme ukazovat, jaké barvy umí vykouzlit příroda. A proto hodně času trávíme na sluníčku, než se nám schová za podzimní oblohu.

28. 8. 2014 – Nový školkový rok se blíží

Prázdniny jsou téměř u konce a všichni už se zase těší na své kamarády a učitele ze školky. O prázdninách jsme si užili nejen anglický tábor, ale také týdny plné golfu, tenisu, hraní divadla, vaření a moc oblíbené astronomie. Doufáme, že každý do nového školkového roku vykročí tou správnou nohou, aby byly nadcházející měsíce stejně úžasné, jako ty předchozí.

Celý tým FlowerGarten se na Vás 1. září už moc těší!

 

...................................................................................................

Archiv aktualit školního roku 2013/2014

Archiv aktualit školního roku 2012/2013

Archiv aktualit školního roku 2011/2012

Napsali o nás:

 

2. 9. 2013 - ZBRASLAVSKÉ NOVINY - Učili jsme se hrát tenis

Malá zmínka o tenisové školičce Kačky a Simči a o malých tenistech z naší školky.

29. 7. 2013 - Super tábor s bezva dětmi a spoustou zábavy!

První dva turnusy anglického letního tábora Olympic games Kácov 2013 byly opravdu povedené a děti se ani chvilku nenudily. Přispělo k tomu také báječné počasí, které si určitě objednáme i na třetí turnus :-).

16. 10. 2012 - Hooping - zábavný sport pro všechny

16. 10. 2012 - Ze Zbraslavských novin...

15. 10. 2012 - Motivace dětí v mateřské škole

1. 6. 2012


Zdroj: Měsíčník Řízení školy - Speciál pro MŠ

3. 5. 2012 - Na anglickém táboře si děti mimo angličtiny osvojí i základy golfu

Anglický letní tábor FlowerGarten bude mít bohatý sportovní program a svou oblíbenou aktivitu si tam jistě najde každé dítě. Protože se však na programu bude podílet i Jiří Fiřt, který patří do realizačního týmu golfistky Kláry Spilkové a věnuje se v oblasti golfu také dětem ze školky FlowerGarten, bylo by velkou škodou jeho talent a elán při práci s dětmi nevyužít a proto si děti na táboře kromě fotbalu, tenisu, plavání, basketbalu, volejbalu a dalších sportovních her osvojí také základy golfu.

Více na serveru Realit.cz nebo Wkonline.cz.

3. 4. 2012 - Bohatý táborový program zajistí, že děti nemají čas smutnit

3. 1. 2012

Zdroj: Měsíčník Řízení školy - Speciál pro MŠ

11. 11. 2011- Děti z naší školky oslnily v Paláci Flóra v oblečení Pepe Jeans London!

14.9. 2011

Zdroj: Měsíčník Řízení školy - Speciál pro MŠ

Zdroj: Měsíčník Řízení školy - Speciál pro MŠ

17. 5. 2011 - Letní tábor FlowerGarten v Dobrém ránu na ČT1

Pořad o letních táborech, kterého se účastnila také organizátorka letního anlgického tábora Wild Africa Andrea Vřešťálová můžete shlédnout ZDE.

28. 3. 2011 - Oblázek.cz: Proč právě anglický tábor?

Je mnoho důvodů, proč poslat dítě na tábor – od prožití mnoha zážitků, přes získání nových kamarádů až po potřebu rodičů si odpočinout. Prioritou by samozřejmě mělo být přání dítěte, netrávit celé prázdniny u televize nebo počítače a užít si s kamarády zábavu a být obklopen přírodou. Teď už jen vyvstává otázka, zda dítě poslat na tradiční český tábor, nebo mu zároveň dopřát i trochu vzdělání, které nemá ale vůbec nic společného se školou, sezením v lavicích a posloucháním výkladu pana učitele. Ale spočívá pouze v tom, že se dítě setká se skutečnými rodilými mluvčími a dorozumívá se anglicky, jako na letním táboře FlowerGarten.

17. 2. 2011 - Oblázek.cz: Základy angličtiny ze školky zůstanou v hlavičkách po celý život

Názory na to, zda je dobré vyučovat děti angličtinu už od útlého věku, se samozřejmě liší. Nelze ovšem popřít, že právě ve věku od jednoho do zhruba 5 let se mohou děti nejvíce naučit. Dětský mozek je v tomto věkovém období připraven vstřebávat neuvěřitelné množství znalostí a nových věcí, takže by toho měli rodiče využít a dětem dopřát nenásilné přivonění k cizímu jazyku, který si dítě snadno osvojí. Takto vstřebané základy anglického jazyka už v malých hlavičkách zůstanou po zbytek života. V budoucnu ve školce pochycený cit pro jazyk pomůže při školním drilu slovíček a gramatiky.

Doma.cz - Láska k dětem byla rozhodující, říká majitelka školky

Co může být krásnějšího než se věnovat tomu, co milujeme, co nás baví a naplňuje pocitem, že jsme užiteční. Ne každý má to štěstí, aby se v životě věnoval svým láskám a snům. Jsou ale mezi námi tací, kteří díky vytrvalosti a píli svých snů dosáhli. Patří mezi ně jistě i majitelka soukromé anglické školky pro děti od jednoho roku do šesti let sídlící v Praze na Zbraslavi Andrea Vřešťálová.

 

   

Pod Chaloupkami 1309
Praha 5 - Zbraslav
Telefon: +420 776 637 470
info@flowergarten.cz
andrea@flowergarten.cz

 

 

FlowerGarten na sociální síti Facebook